mistrovstvi nemecka kratka (01.06.2013) mistrovstvi nemecka kratka (01.06.2013)