NOB Mostkovice (19.01.2012) NOB Mostkovice (19.01.2012)